۰۳ مهر ۱۳۸۹

چاردانه - گیل آوایی

نیدین کی پیللا بوم هانده تی زاکم

تی نازه ره میرم تی کتله خاکم

هاتو کی کش زنم تی عکسا بم قاق

تی یاده جا سوجم گورشم هالاکم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر