۱۰ خرداد ۱۳۸۹

دو تا چاردانه هرکی ره کی خوماره یاد دکفته- گیل آوایی

کرا هانده درم می ماره که یاد
دیلا اورشین درم پاک زئن درم داد
هاچین زاکا بومه بی تابه می مار
می چوم وارش بیگیفت گورخانه فریاد
....
جه دیلتنگی تی عکسا تا بیدم من
ایدونیا غورصه دیله مئن دیچم من
بینیشتم ونگ بزم، تی عکسه جا قاق
خیالا شوم هاتو وارش بیچم من

( بوبوم هیستو چوره وارش بچم من)

۰۳ خرداد ۱۳۸۹

آما گیلکان گیمی کی: گابه گو ماله که دوما هرکی بیگیره به گابه گو رسه

اما گیلکان گیمی کی: گابه گو ماله که دوما هرکی بیگیره به گابه گو رسه
هرچی آدم خایه تام بزنه هیچی نگه ولی آدمه تکه پالو به گب آیه. ایتا پیچه موسوی یو کروبی حرفانا دقت بوکونید! بازین بیدینید مردوم چی گیدی، چی خاییدی! کروبی و موسوی چی گیده، چی خایده!خمینی دوما بیگیفتیم، ان امی روزو روزیگاره!!! یانی او حرامزاده کی اشانه ایمام بو!!! ابلایانا امی سر باورده، بازین اونه نوچه یان چی گولی تانه ده امی سر بزند!؟ چندبار واستی ایشتباه کودن!؟ ایدفایام بوبوسته واستی فکر کودن کی بوشو رایا، دو واره شون! فیللی سربالایا نمانه!؟ بیخود نی یه کی مرا یاد بامو آ امی گیلکی بوگفته: گابه گو ماله که دوما هرکی بیگیره، به گابه گو رسه!!!! اسا آمی داستانه
اگه امی مردوم خایید کی خوشانا جه احرامزادانه قاتل، نجات بدد، واستی خودشانا جه هممه ی ا حکومتو دارو دسته ی اون خلاصا کونید! ناویره ها آشه ها کاسه! خودای سیاسی کورا کونه شفا نده!!! هر طرفا کی فاندری دینی هاتو قیلقیلی خوره ده رسه ده به گابه گو!!! چره واستی گابه گو ماله که دوما گیفتن!؟

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

ایتا می قدیمی چاردانه،گیل آوایی

ایتا دریایه تی افشـــــــــانه گیسو

شبان ماتابه سو، تی چومانه سو

تی خنده،تی نیگا، تی کشه گرما

همه عشقه، دیهه دونیـایا سوسو

گیلکم جنگله داده می اوخان، گیل آوایی

گیلکم

گیلکم جنـــــــــــــگله داده می اوخان
می گولازه می بـــــــــــــهاره باباخان
جنگلی زاکمه ســــــر پور بمی دوش
دوشــــــــــمنه مردوما دایم به فوران
ناورم دونیــــــــــــــایا می سر بفوروز
ویشــــــــتایام سیره جه می سفره تکان
سبزمه زنده مثاله چـــــــــــــــایی باغ
نه سمه، جـــــــاری یمه مثله روخان
سربوجور آســــــــــــمانا سوسو دمه
آموجم از گاله شانه دیلــــــــــــــــمان
گیل آوایی به خو گیلان کونه نــــــــاز
کرا دوری جــــــــا بوبو میثله توران

جیویشته یان:
کرچمه تاب ناورم هرماله زور
وانه کف تا کی نگم تی خاخوران
غمه ایرانه ره من بوک بوگودم
جه فغانه عربو کون نوشوران

.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

کی گورشه دور جه می خاکم، گیل آوایی. این سروده همراه ویدئو می باشد

کی گورشه دور جه می خاکم
گیل آوایی

مرا بیگانه جا فینشان
کی هرجا یاده می خاکم
مرا با میصدا بیشتاو
کی جنگل خوسه بی باکم
( کی غوربت یاده می خاکم)
مرا تی ویرجا تی خانه
تی خالی سفره سر فاندر
مرا تی امرا تا هرجا
بدار تی جنگله قاقم
مرا وانسین غریبا،
من اگه دیم قورصا بو زاکم
مرا جنگل بی یاف جنگل،
سیه ابرانه ره بادم
مرا با می اوخان بیشتاو
دمرده غوربتم آی داد
مرا بیخود نبر از یاد
کی یاور دانه ره دابم
مرا هرماله جا فینشان
چره واستی بشم از یاد
کرا می خاکه ره اشکم،
تمش دارم، واکف دارم
مرا فان در جیگیفته
گورشا بو غوربت درم تنها
مرا آوازه من بیشتاو
گوسن دوخون ایتا دادم
کرا شورم، کرا دشتی،
مثاله دیلمانی داد
مرا با پور رضا بیشتاو
هاچین فریاده فریادم
گیل آوایی نیشه از یاد
اگه غوربت بشه در خاک
مرا با ایجگره بیشتاو
کی گورشه دور جه می خاکم
کرا واهیلا بو م بسکی
واگردانه سره دونیا
مرا یاور بدن یاور
غریبه جا ده فریادم
مرا غوربت بگشت آی وای!
چوتو با ایجگره قاقم
مرا با دسکلا فان در
کی لاب اشکم هاچین آبم
مرا اورشین نوکون بیخود
کی گورخانا مانم از داد
مرا چو زئن نوا آخه
کی ونگم پاک ده موردابم
مرا غوربت فیچالسته
هاچین می یاده جان مستم
کرا مستانه پاک گورشم
دوارسته جه فریادم
مره دادم مره دادم
هاچین اشکم هاچین آیم
مرا دوری واچردسته
شوالا بوسته در خاکم
آویرا بوستمه غوربت
می دیل گیلانه مئن گرده
می دیل هرماله جا نه سه
بجوز گیلان کی فریادم
مرا بیخود نزن آتش
کی غوربت دور جه گیلانم
مرا می خاکو می دریا
می جنگل بال بزه زاکم
گیل آوایه ندن سوسو
کی دونیا چمچینه پرچین
کی عالم قاقه می رشته
ایروز آیم ایروز آیم!


گیل آوایی
آوریل 2007
هلند
با پوزش از چند اشتباه

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

ویدئو گیلکی غزله مرا-چی واسی، -گیل آوایی

ویدئو با غزل گیلکی " گیله کور غورصه نوخورگداباهارام گوذره"، گیل آوایی

گیله کور غورصه نوخور گدا بهارام گوذره
چله من تا چکره جولفه بیجارام گوذره

بیده یی سرده زمستان چوتو بوگذشته بوشو
توله آبه میانی ویشتایی کارام گوذره

کشکرت داره لچه لاب خو چیلیکا ترکانه
چره تو غورصه خوری دوری یه یارام گوذره

گیله کور جولفه بیجارا تنایی نیشا کودن
قلنهار خالی تیانو خوشکه نانام گوذره

فیچالسته گیلکانا نوا دن قورصه نوخور
گیلکانه روزیگاره بد بیارام گوذره

آلوچه داره تی ته فاندری غوغا کونیدی
چره تو غورصه خوری دوره یه زارام گوذره

گیله کور حورمته گیلانی تو تی نازه مرا
گیل آوایی جان قسم گدا بهارام گوذره