۲۶ اسفند ۱۳۸۸

۱۷ اسفند ۱۳۸۸

بی یا می ور کی تی ور تاسیانیا فوقوسم

بی یا می ور کی تی ور تاسیانیا فوقوسم
گیل آوایی
بی یا می ور کی تی ور تاسیانیا فوقوسم
اگه نایی بوگو تا می پیاله کش جوخوسم
بگم دیلا والانه چـــوم تره ببه دریــــــــا
ناویره وا تی خیاله مرا هاچین بوسوجم
ده دیل کرا تاوه دا خو پالانه شونده کله
هاتو تی ناما برم گورشا به کرا واسوجم
نانم چره بوبویی پاک تونام ایتا پیله لات
شبان پرا دی خیالا ولانی من بوخوسم
مرا تو پاک چاکودی ارسو جا ایتا دریا
دمرده ساحیلا بم آیو ناله بم نوخوسم
مرا ده وامرازه بی تو هاچین واکونم بال
بی یا بی یا نوا فو زئن ولان مره بوسوجم
گیل آوایی زنه جوش بینوخون ایسه بی تاب
شبان هاچین گیره انگاره گه تره نوخوسم
.
اغزلا تانیدی ایه بیشتاوید
.

۱۳ اسفند ۱۳۸۸

ستا چاردانه

بی یه می ور کی بی تو تاســــیانه
ننه بیخود ســــــــــیوایی آ می یانه
بی یه میکش بوکون هانده مره ناز
ولان تی نــاجه می دیله بمـــــــانه
***
تی ميوه داره ره من داره پا بم
تی انجيل داره ره نشفو نما بم
دبه كه داره داز گروازه دومه
ببم هرچی تيدس جامه طلا بم

***
نانستيم من تی سر آنقد شولوغه
می فريادام تره شيپورو بوغه
ترا هرچی گمه آی دادو بيداد
خياله كی تره دوشابو دوغه
.

۱۱ اسفند ۱۳۸۸

نانم آکه انا بینویشتم ولی شاید بد نبه بخوانید: بیدم! آخونده جاکش

بیدم! آخونده جاکش

بوگفتم وسته از مردوم تو فاکش
ده ورسفته کرا قرماقو لاکش
واورسم تا آکه مردم بلا کش
واکفتیم ده همه تو شاخا فاکش
بیدم! آخونده! جاکش!!!

بوبو ایران کرا لبنان، فلسطین
شما ایرانی یا لبنانی هستین!؟
تمامه مردومه بالا دوستین
ده وسته، وسته! از ما شاخا فاکش
بیدم!
آخونده! جاکش!!!

کرا مسچد بوبو جاسوس خانه
نماز واستی ده دانشگاه بخوانه
آمی دانشجویام زندان بمانه
بازین دولت ببه یک گله جاکش
بیدم!
آخونده جاکش!

رییس جمهور بوبوسته هاله نوری
از او صاحب زمان ناطقه نوری
بجای شاه بینیشت موللای کونی
پوره هرجا شیمی از ریشو جاکش
بیدم!
آخونده!
جاکش!

بوبوسته کاره مردوم آهو ناله
خورا موللا کونه تریاک ایماله
کی تا نئشه ببه قوران بخوانه
آمی ایران دکفته دسته جاکش
بیدم!
آخونده!
جاکش!

بیدین ایران کرا موللا خورانه
جیگیفتد از همه هم نانو دانه
آمی رهبر کرا صاحب زمانه
عجب شاخی بنا یارب تو فاکش
بیدم!
آخونده!
جاکش!

بوبوسته مردومه کار آهو زاری
همش ویشتایی در خوابو بیداری
آخه بمبه اتم با آ نداری!؟
چره از رو نیشی شاخا ده فاکش
بیدم!
آخونده!
جاکش!

بجای جاکشی صیغه بوبو داب
آمی رهبر بوبوسته پاک ایتا گب
ناره چاره کونه موللا خوره لاب
کرا ایران دکفته دسته جاکش
بیدم!
آخونده!
جاکش!


عجب آ رویگاره نامرده نامرد
بوشو آی روزیگار! وانگرد! وان گرد!
ده وسته گریه زاری دیل بایه درد
جه سنگه پا دوارست روی جاکش
بیدم!
آخونده!
جاکش!

فیچالسته هاما فقرو فلاکت
داره صاحب زمان خو دس کولاکت
داره با هر عرب دولت شیراکت
بوبو لوبنان فلسطینی هورا کش
بیدم!
آخونده!
جاکش!

ده هر چی نا کرا سهمه ایمامه
هونه عمامه ازرشت تا خومامه
بوبو موللا خوران ایران! تمامه
جه ایران کش بوشو فادا مراکش
بیدم!
آخونده!
جاکش!