۰۷ اسفند ۱۳۸۸

چاردانه

مرا تا کی دینی لوچان زنی شی
تی پا جیر ماچی مالا پا نیهی شی
بوبوستی تو ایتا بیگانه پاک حایف
مرا واهیلا بوسته جا نیهی شی

جانمی هانده بهار

جانمی هانده بهار

جانمی هانده بهار
فصله کار
وخته قرار
جانمی هانده بهار
سبزا بو
باغو بولاغ
چله رو
گرواز و داز
تخمه جو یو توم بیجار
وخته یاور دانو یار
جانمی هانده بهار

۰۶ اسفند ۱۳۸۸

بی وفا یار

گورشابم تنها یی نه سای، بئ وفا بوستان دری
بیخود آنگاره گیره دیل، تو بلا بوستان دری
چوم کرا فونچینینمه تا کی بدم تی چوما ناز
لیسکا بوستی تا بوگفتم می خودا بوستان دری
وامرازه بیدارئ های بی تو بشم فکرو خیال
تو دانی من تی اسیرم بی حیا بوستان دری
من کی بیداریو خوابام شوندرم تی نازا یار
آبچا بوسته های مرا گی سر برا بوستان دری
شب جوخوسم تا نیگیره دیل تی یاده بالا باز
تا صوبه سر های بگم کی یار چی یا بوستان دری
پور شمه دریا لبان تی یادا بادا دان می کار
من هاچین واهیلا بم تو دستگلا بوستان دری
گیل آوایی بی وفایاره تو دن ود دستو پا
ولوله یارا چره گی می خودا بوستان دری

۰۴ اسفند ۱۳۸۸

کوچی شعران

1
ایتا لاته وازا گوده بال
ایتا درازه روخانه تکه تا
ایشتاوی
می جنگله تاسیانی اوخانا!؟


2
دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته

بی چوم پیله
تره خیالا شومه


3
خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا
جه می اوخان

انهمه تاسیانه
کی وا اوچینه!

یاره پاجیگا

نانی تو جانه یار تی پا جیگایا
جیگیفتی تو می چومه سر تی پایا
هاچین با چوم بزم تی راشه کیشخال
نایی بیخود کوشی تی سر به رایا

۰۳ اسفند ۱۳۸۸

چندتا می قدیمی چاردانه

نخوام ده بيشتاوم حرفه حيسابــه
آ دورانه ميان نوكيسه دابـــــــــه
خايم جنگل بشم جنـــگل ببم دور
كئ هركه فاندرم رحمت به گابه
...
بينيشته آسمان مئ شــــانه سر باز
بوگوده هانده مئ غمخــانا در واز
هاتو اشــــــــــــكانه امرا دانه دانه
مئ قورصاايشمارم ناله كونه ساز
....
مئ دستا موشتاگودفورشابزم موشت
بوگفتم كئ مــرا دورئ ده بو دوشت
ايوار دريــــا بيدم باكخ بوگود جوش
مراهيستا گــــوده پاك مرا بوشوست
....
مئ داره سر خيـالام داره پايه
چومانه اشكه امرا پـــــا برايه
دپركه ديل خيــالا دس بدامان
شبانده روز زنه مئ جانا پايه
..
زمستـــانه شبان سرمايوسختئ
سرا شه عاقبت لاتـــــانه لختئ
جه راه آخه رسه سبزه بهاران
آمئ جنگل پورابه سبزه داران
.

دوتا می قدیمی غزلان: وفادارئ آ زمانه بمرد

وفادارئ آ زمانه بمرد


وفا نوگو کئ وفادارئ آ زمانه بمرد
نئ یافئ عشقو وفا یاره بئ بهانه بمرد
هاچین گولازا درئ روزیگاره دربدرئ
دیلی کی پر نکشه بوک بوکوده لانه بمرد
دیلا فوتورک ناوره نامه یارو دیلدارا
کئ مهربانئ وفا با خوسرعلامه بمرد
تو ساده دیل هاچینه دیلخوشی کی یارئ نا
دیلا هاچین دبازی، یاره تئ ترانه بمرد
دیلئ تو تام بزن هرماله کس وفا نوکونه
ناویره دق نوگودئ نازه تئ شبانه دمرد
واچین تو هرچئ بیگیفتئ خیاله امرا سر
نگاره پور جه همه ادعا چئ ساده دمرد
نایه ده هیشکئ ببه صافه ساده دیلا یار
کئ یارئ حرفه، وفاداره عاشقانه بمرد
گیل آوایئ نوا اورشین گودن تئ تنهایه
در آ زمانه کرا عشقه صادقانه بمرد
.
گورشه کا بوستن نیبه


عشقه بئ فردا مرا جز گورشه کا بوستن نیبه
روز و شب مستانه هائ ویرانه جا کفتن نیبه
هائ فغان و ناله یو سینه درانئ ایجگره
بئ وفا یاره واسختن چوم برا بوستن نیبه
ده وفاداره واسئ وا دان کرا بون پیله لات
تسکو تنها نیشتن و هائ یاره جا گفتن نیبه
عشقو یارو یاوره آبچا گوده آ روزیگار
توف به آ زخمه زمانه از وفا گفتن نیبه
ناز بداشته کئ نیبه روزانه سختئ پا بپا
یار نده یارئ جهندم بئ صدا بوستن نیبه
ساده دیل باور بوگود یارا فادا دارو ندار
زخمه کارئ امرا آخه دسکلا بوستن نیبه
دیل ده وسته گریه زارئ اشکو آهوناله داد
تا آکه راه فاندرستن سر بچا بوستن نیبه
نام آویره آ زمانه هرکئ خو موشتا واگود
رازه دیل گفتن جه روسوایئ خفا بوستن نیبه
بئ وفایا دیل دوستئ وا بوسوجئ بئ گونا
ول نیگیره دیل گیل آوایئ مرا بوستن نیبه
.

۰۲ اسفند ۱۳۸۸

ایتا چاردانه

می دیل تی امرا، تی دیل کی مرایه
می را تی خانه را، تی را کو رایه
نیبی هر ماله تو می دیله همرا
چره بیخود زنی می دیله پایه

توکی می امرا هرماله نایی را
گیری بیخود می دیله تره پایه

۰۱ اسفند ۱۳۸۸

۲۱ بهمن ۱۳۸۸

دو واره واستی سبزا بُون، بهارا بُون، گیل آوایی

دو واره واستی سبزا بُون، بهارا بُون

هاچین غورصه واره غورصه
جه غورصه دیل پورا بوسته
امی خاکا کرا ناکس
دوارسته دوارسته
امی دارو ندارا پاک فه وه رسته
دباختیم خیلی وخته
دادو بیداد
ده امی ره چی بمانسته
جغیر از تو مره یو
من تره،
اخاکه مئن هیچی نمانسته
نمانسته نمانسته

دو واره
واستی میدان شون
دو واره
جنگلی وا بون
دو واره
ناکسانا وا فوتورکان بون

دو واره
واستی سبزا بون
بهاران بون
دو واره
میهنا واستی جه خون شوستن
جیوانا بون
بهارا بون

دختر شالیزار، با صدای استاد پوررضا

۱۷ بهمن ۱۳۸۸

دوتا گیلکی چاردانه

ایروز آیه تَرِم نایه، تونام شی
نیهینه هیشکی تی کاخا به یک شی
تونام بی لاب ایموشته خاکه در باد
دمخته واشا بی مردومه راشی
...
نوبُو اروزیگار هیشکه وفادار
ترا گیفتن نوا بیخود نوکون قار
تی اخمانا واکون یاور بوبو یار
ایروز دینی نی یه هیشکی تیغمخوار