۱۰ بهمن ۱۳۸۸

نامو می ویرجا، می ویرجا غریبه زاره هاچیننامو می ویرجا، می ویرجا غریبه زاره هاچین

جه تاسیانی یو بی کس فوقوفته زاره هاچین

نامو! نامو! نوا دئن! خاکه غوربتا ننه پا

نبه تی قسمت اغوربت کی شونده زاره هاچین

نانی چوتو فوخوسه هرجه کون جیویشته حریف

کی کویا کا کونه غوربت، جیگیفته زاره هاچین

مرا نوگو چی خوشا دور یو خوشا غوربت

دمردا بی! آویرا بی! بکفته زاره هاچین

نانم کی داب بوگوده دورابون جه خاکه وطن

خراب ببه! واسوجه! دورا بوسته زاره هاچین

نوگو می امرا کی من خوشخوشانه دیل شادم

جه هر دوجا بمانستم زمانه زاره هاچین

نامو می ویرجا، نوا دئن چوتو مره قاقم

کی می پیاله جه ارسو، ترانه زاره هاچین

گیل آوایی شبو روز با پیاله به پیله لات

ناویره جوم بوخوره! زندگانی زاره هاچین

اغزل آوریله 2004 با ردیفه "ریفق " بوگفته بوم کی ایتا پیچه چاکون واکون بوکودم و تاسیانه مئن بنام

۱۵ دی ۱۳۸۸

دوتا تازه چاردانه گیل آوایی

نیدین کی سربیجیرو سر برایم
تی واستی یه ناویره بی حیــایم
هاچین لاتم کی هرماله نبم رام
مثــاله راشمه* ســـر به هوایم
*راش = ایتا درخته ایسمه

....

اگر چی تورا بوم، تی ســــر برایم
تی واستی پر کشم تی رایــــــا پایم
هاچین واهیلا بو ایســــــام تی رافا
تی جانکی بی تو من هیچی نخوایم

۱۱ دی ۱۳۸۸

کاره دونیایه خوره بشکسته پا همیشه سنگ

کاره دونیایه خوره بشکسته پا همیشه سنگ
گیل آوایی
کی بنا رسمه جودایی بی تو تنها هیچه مه
تی خیالا سر گیرم آتش گیرم واویجه مه
پر گیرم باله خیاله امرا شم تی جا جیگا
های ایسم چوم اینتظاری پاک مرا واپیچمه
درده درده درده بی تو بی کسی تنها ایسان
پاک مثاله خوشکه هیمه پاک مرا وارجینه مه
گر چی من باور نداشتیم دیل کرا بازم ترا
دیل دباختم دیل دباختم بی وفا لاب گیجه مه
کاره دونیایه خوره بشکسته پا همیشه سنگ
من کی سرتا پا وفایم بی وفا جا بیجه مه
آی کی تو آتش بزی می دیلو جانا با تی کار
به بیدین سوجم واسوجم ول گیرم دیبیجه مه
گیل آوایی توبوسوج واسوج بوکون تیسینا چاک
بی وفا یارا هاچین گفتان دری واویجه مه

تو چره

تو چره
گیل آوایی

واپیچی بیخودی های می پله پایا تو چره
کرا لیسکا بو گیری گیل آوا رایا تو چره
تو چره تورا بویی های دکفی می دسوپا
وسته آخه زنی سنگ بشکسه پایا تو چره
من دوارستمه ده هرچی مره بو چپو راست
نام آویرم گیری های می سره رایاتو چره
بوشو آخه ده جمختی مرا تو خانه خراس
تنگه لنگه میانی های گیری تایا تو چره
آنهمه لیسکو ازازیل ایساده ایشپته کا
لاب بنای هامما گیری شل شله کایا تو چره
تو دانستی کی ایسم جنگلی، وحشی، پیله لات
دس باموجه تو نبم را دیهی چایا تو چره
توجمختن نوا جانه تی خاخور تی پئر تی مار
فانکشی شاخا گیری بخته سی یایا تو چره
گیل آوایی نوبو هرماله ایتا دوسته بال
سیه روزان واکفی می پلو پایا تو چره