۰۷ آذر ۱۳۸۸

بلا می سر

من عاشقه تی چشمه سیایم بلا می سر

بی تو هاچینه خاکه هوایم بلا می سر

تی واستی کرا سرخوشمه سبزه بهاری

هیستم جه تی شورم تی فدایم بلا می سر

وختی آیی شب جنگله گیسو بدایی باد

من مسته تی او شور و صفایم بلا می سر

زیبایو لوندی تره بولبول خوانه آواز

فان در تره قاقم تی مرایم بلا می سر

می جانو جهانی تره می دیل کونه پرواز

من واهیله تی جولو نیگایم بلا می سر

دریا تویی جنگل تویی می زندگی آتش

عشقی بوخودا من تی فدایم بلا می سر

دونیا می شینه وختی بایی می کشه باناز

آتش کرا بم سورخه طلایم بلامی سر

پاک ول ولا بوم بسکی تره خوانمه آواز

دونیایا دوارست تره من ولوله کایم بلا می سر

فان در گیل آوایی چوتو مسته تی غزلزار

دیوانه منم تی سپره هرتا بلایم بلا می سر

۰۲ آذر ۱۳۸۸

کئ شب نه پا به گوروز، گیل آوایی

کئ شب نه پا به گوروز

چره واسئ جه وطن بون همیشه پا به گوروز
چره واسئ آتو آردن بیگانا سر به فروز
چره واسئ جوخوسیم حرفه حقه گفتنه ره
چره واسئ ببه حاکم آمئ وطن ایتا دوز
چره همش آمئ سهمه هیزار هیزار اعدام
چره شکنجه یو زندان آمئ زاکان هر روز
چره دوروغو خورافا هاتو کونیم باور
چره واسئ بداریم ناجه از آمئ دیروز
چره کولوشکن آمئ شین خو کیشکانا فوداره
چره وطن بشه آخه بدسته آن همه دوز
چره اما دریم آخه آتویئ کس کسه جان
بازین ببه آمئ دولت ایتا پیله دیوس
ویریز! نینیش! دوارسته هاما ده خاک بسرئ
نواستئ هائ فوقوسیم کس کسا، بیبیم دیلسوز
وطن تئ رافا ایسا وا همه بیبیم میرزا
ده وخته جنگله، وسته آتو بیبیم سیا روز
گیل آوایئ بنه سر پور تئ دوش دکف جنگل
هارائ بزن همه تانا کئ شب نه پا به گوروز


اول ژانویه 2007
هولند

کی گورشه دور جه می خاکم

کی گورشه دور جه می خاکم


مرا بیگانه جا فینشان کی هرجا یاده می خاکم
مرا با میصدا بیشتاو کی جنگل خوسه بی باکم
( کی غوربت یاده می خاکم)
مرا تی ویرجا تی خانه تی خالی سفره سر فاندر
مرا تی امرا تا هرجا بدار تی جنگله قاقم
مرا وانسین غریبا، من اگه دیم قورصا بو زاکم
مرا جنگل بی یاف جنگل، سیه ابرانه ره بادم
مرا با می اوخان بیشتاو دمرده غوربتم آی داد
مرا بیخود نبر از یاد کی یاور دانه ره دابم
مرا هرماله جا فینشان چره واستی بشم از یاد
کرا می خاکه ره اشکم، تمش دارم، واکف دارم
مرا فان در جیگیفته گورشا بو غوربت درم تنها
مرا آوازه من بیشتاو گوسن دوخون ایتا دادم
کرا شورم، کرا دشتی، مثاله دیلمانی داد
مرا با پور رضا بیشتاو هاچین فریاده فریادم
گیل آوایی نیشه از یاد اگه غوربت بشه در خاک
مرا با ایجگره بیشتاو کی گورشه دور جه می خاکم
کرا واهیلا بو م بسکی واگردانه سره دونیا
مرا یاور بدن یاور غریبه جا ده فریادم
مرا غوربت بگشت آی وای! چوتو با ایجگره قاقم
مرا با دسکلا فان در کی لاب اشکم هاچین آبم
مرا اورشین نوکون بیخود کی گورخانا مانم از داد
مرا چو زئن نوا آخه کی ونگم پاک ده موردابم
مرا غوربت فیچالسته هاچین می یاده جان مستم
کرا مستانه پاک گورشم دوارسته جه فریادم
مره دادم مره دادم هاچین اشکم هاچین آیم
مرا دوری واچردسته شوالا بوسته در خاکم
آویرا بوستمه غوربت می دیل گیلانه مئن گرده
می دیل هرماله جا نه سه بجوز گیلان کی فریادم
مرا بیخود نزن آتش کی غوربت دور جه گیلانم
مرا می خاکو می دریا می جنگل بال بزه زاکم
گیل آوایه ندن سوسو کی دونیا چمچینه پرچین
کی عالم قاقه می رشته ایروز آیم ایروز آیم!

آوریل 2007
هلند
با پوزش از چند اشتباه شعری

۲۳ آبان ۱۳۸۸

منظومه گیلکی خاشه از گیل آوایی

منظومه گیلکی خاشه از گیل آوایی
منظومه گیلکی " خاشه " در پیوند با برنامه بازآفرینی و بازشناساندن زبان و ادبیات گیلکی بصورت چهار ویدئو کلیپ پیشکش دوستداران ادبیات بومی ایران می گردد
برای دیدن بخشهای دیگر این منظومه همینجا کلیک کنید

۱۸ آبان ۱۳۸۸

منظومه گیلکی " شندره " از گیل آوایی

انتشار منظومه گیلکی بنام " شندره " از گیل آوایی بصورت ویدئو کلیپ در پنج قسمت. این ویدئو کلیپها را می توانید در
اینجا بیابید
منظومه شندره حدود پانصد بیت است که بدلیل طولانی بودن و محدودیت حجم لازم برای انتشار در یوتیوب، به پنج قسمت تقسیم شده است