۰۷ آبان ۱۳۸۸

۰۵ آبان ۱۳۸۸

۲۳ مهر ۱۳۸۸

شیشتا چاردانهشیشتا چاردانه
گیل آوایی
0
بیگیفت انگاره دیل یــادا بزه چو
خیالا بـــــــــــادا دا چومانا ارسو
بازام شب پاسی یه واستی ببم قاق
غریبی های بگم خــــاکه وطن کو
1
اروزان دیل به دیل را ناره گیره
آویرا بوســـته هرکی سر بیجیره
نانم ا آتشــــــا کی فو بزه یــــــاد
کی آخـــه ول نیگیفته وا دیمیره!


2

می دیل واهیلا بو غوربت اســــیری
نوا گفتن جــــــه غوربت کی دیمیری
نبه هرمــــــاله کس غوربت گیریفتار
کی دورابی جه تی خاک وا بیمیری


3

دپرکم شه بزه هر شب جی میخواب
می دیل بوم بوم زنه می سینا بی تاب
می چوم قاقا به با مایو ســــــــــــتاره
کرا سرســــــــــام بیگیفت خایه بواره


4

ستاره، آسمان، دریا، خیـــــــــالی
تی یــــــــاده امرایام کی تو ولانی
هاچین میجان دری آی خانه آبـــاد
دمردم پاک بوبوم حالی بی حالی


5
نوگو می امرا کی مستی می جانه
(فاکش جانه تی مار مستی می جانه)شـــــــــبانه بی کسی می هم زبانه
می دیلا بـــال زنه قورصا دیهه باد
مثاله چومه ارسو مهربــــــــــــانه

۱۵ مهر ۱۳۸۸

بازخوانی سرود رانای که یادگار بماند

ایتا تازه چاردانه

چومه وارش ایتا دریــــــــــــا دوارست
جه تی دوری کرا دونیــــــــــا بکالست
نامو هر ماله می چوما ایشب خـــواب
جه تی دوری میچوم تاصوب بوارست

برگردان فارسی

باران چشمم از اندازه دریا هم گذشته
از دوری تو انگار دنیا فرو ریخته
به ندرت هم نیامد به چشمان من خواب
از دوری تو چشمانم تا صبح باریده

۰۹ مهر ۱۳۸۸

ایتا چاردانه

خایم می یار بایه دریا می ویرجا
بنم می یاره ره می دیله سر جا
خوشادم یاره دیم لب سینه گیسو
بدم دریایا دیلداری جا سو سو

برگردان فارسی

می خواهم یار بیاید دریا پیش من
برای یار جا پهن کنم روی دل من
ببوسم گونه، لب، سینه ، گیسوی یار
به رخ دریا بکشم دلداری یار