۰۵ تیر ۱۳۸۸

چوم واکون نیشتن گونایه، گیل آوایی

چوم واکون نیشتن گونایه
نوامبر 2007
دیل دمرد ماتم سرامِن مملکت خربستگایه
ده واسی میدان دکفتن گاب دکفت ایران فنایه
هانده شوم آیه بخوانده مورده خور گِه قارقار
رابرا مردن دمردن سربجیر خون ده برایه
وسته آنقد چا دکفتن پاک دمردیم وای وای
حاکیما بود کوسمشنگان میلت اینگار ده پلایه
رادکف گردن شکستن کی نیبه تی نانو آب
کم فچم ماتم بیگیر ایران هاچین خربستگایه
آی ریفقان وخته وخته دس بدس دان راه دوار
کلماجین موللایه رهبر گر بشه هرکی خو رایه
خون دوارست مملکت بسکی بوبوسته زاره زار
ده واسی میدان دکفتن جنگلی تی را نمایه
ایرثه میرزایه ویریشتن های نوا بوستن خراب
پاک دمردیم گریه زاری مملکت چارچرخ هوایه
تا نیبی بیگانه با من خر نیبه تی سر سوار
دولتو رهبر پیله گاب هرکی هرکی خون برایه
چوم واکون ایران بوبوسته خاوران آی داد داد
وخته میدان دادخوایی ویشتا سوفره بی پلایه
گیل آوایی را دکف سرپور بدوش جنگل تی یار
مردومه ارسو دکفتا چوم واکون نیشتن گونایه
.

۱۳ خرداد ۱۳۸۸

بوشویی

بوشویی

تو دانستی کی می دیل تی موبتلا یه بوشویی
تی واسی گورخانه یه گریه صدایه بوشویی
تو دانستی نیگیره هرماله دیل بی تو قرار
بی وفا سنگ بزه یی بشکسه پایه بوشویی
تو دانستی کرا پاک واهیلا بم سر به هوا
دپاچه می چومه وارش دیمه پایه بوشویی
تو دانستی دیمیرم ارسو به دریا تی واسی
بنایی هامما بیگیفتی گیل آوایه بوشویی
تو دانستی کی تره بم هاچینه خانه خراب
تورو دیوانا گودی تی موبتلایه بوشویی
گیل آوایی کرا تام توم بزه شه صد تا خیال
تی خیالا دواره هیزار بلایه بوشویی